Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Madejek

Zadzwoń

+48 603-311-311

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY PRAWNE NASZYCH KLIENTÓW

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Madejka zapewnia wsparcie prawne dla przedsiębiorców
i osób fizycznych.

ZAKRES USŁUG

Świadczymy profesjonalną pomoc prawną z wielu dziedzin prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać Państwa problemy.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W zakresie prawa zamówień publicznych Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszystkich czynnościach związanych zarówno ze składaniem ofert przez wykonawców jak i przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres obsługi prawnej obejmuje zarówno opracowanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie projektów umów, ocenę dokumentów przetargowych, odpowiedzi na odwołania, skargi do Sądu Okręgowego. Kancelaria sporządza również opinie prawne z zakresu zamówień publicznych, a także reprezentuje Strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Doświadczenie nasze związane jest zarówno z obsługą Zamawiających jak również Wykonawców.

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

Kancelaria wykonuje analizy prawne dla jednostek samorządowych, opiniuje pod względem prawnym dokumenty wstępne i projekty umów, a także założenia i warunki ogólne planowanego przedsięwzięcia. Prawnicy Kancelarii doradzają w sposób kompleksowy w postępowaniu, mającym na celu wybór partnera prywatnego, a także biorą udział w powołaniu spółki celowej. W przypadku realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Kancelaria świadczy usługi doradcze w kontaktach z instytucjami finansującymi przedsięwzięcie.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Kancelaria oferuje doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z działalnością spółek prawa handlowego, w szczególności oferuje obsługę prawną organów spółek, a także dokonuje wszelkich czynności w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Doradzamy w procesie tworzenia i likwidacji spółek, a także przy przekształceniach zakładów budżetowych, jednostek budżetowych lub samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego.

PRAWO GOSPODARCZE

W ramach doradztwa z zakresu prawa gospodarczego, Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców – w tym krajowych i zagranicznych inwestorów z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsięwzięć gospodarczych.

PRAWO KARNE

Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich kategoriach spraw, w tym w postępowaniach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prawa karnego skarbowego oraz wykroczeń. Podejmujemy się obrony w sprawach karnych oraz reprezentujemy interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. W ramach kompleksowej obsługi występujemy w imieniu Mocodawcy przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości. Zapewniamy natychmiastową pomoc w sytuacji zatrzymania oraz tymczasowego aresztowania. Nasi prawnicy są w ciągłej dyspozycji mając świadomość jak ważny jest początkowy etap postępowania karnego.

PRAWO CYWILNE, WINDYKACJA

Kancelaria reprezentuje Klientów w procesach sądowych, a także zapewnia udział w negocjacjach biznesowych. Kancelaria przygotowuje projekty umów, prowadzi wszelkie sprawy związane z realizacją kontraktów, dochodzeniem należności, roszczeniami odszkodowawczymi, a także sporządza opinie prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego. Wykonuje również czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym. Zapewniamy pełny zakres usług związanych z postępowaniami cywilnymi dotyczącymi zarówno postępowań o zapłatę, kwestii odszkodowawczych, w tym błędów w sztuce lekarskiej, klauzul abuzywnych, postępowań frankowiczów zarówno na etapie mediacji przedsądowych jak i sądowych, jak i dalszą pomoc na każdym etapie procesu odzyskiwania należności oraz profesjonalne doradztwo prawne. Realizując usługi windykacyjne, stawiamy na skuteczność oraz wysoką jakość. Działamy wykorzystując wszelkie dostępne formy nacisku na dłużnika po to, by możliwie szybko odzyskać pieniądze naszych Mocodawców.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

  • wysyła wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

PRAWO DS. CUDZOZIEMCÓW

Pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, karty pobytu (legalizacja pobytu) oraz pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej, sporządzamy wnioski o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Pomagamy w zakładaniu spółek i rejestracji firmy na terenie Polski oraz w konstruowaniu umów cywilnoprawnych i kontraktów gospodarczych z udziałem podmiotów zagranicznych oraz zajmujemy się dalszą kompleksową obsługa prawną spółek. Udzielamy kompleksowej obsługi prawnej zarówno cudzoziemcom będącym osobami fizycznymi, jak i osobom prawnym z zagranicznym kapitałem.

MEDIACJE, NEGOCJACJE

Kancelaria, w imieniu Mocodawców, prowadzi rokowania mające na celu zawarcie ugody, sporządza projekty umowy o mediację oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych mających na celu zawarcie ugody.

O Kancelarii

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MICHAŁ MADEJEK

Kancelaria Adwokata Michała Madejek jest prężnie rozwijającą się, wyspecjalizowaną kancelarią, prowadzącą działalność doradczą z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, prawa spółdzielczego, prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa pracy. Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej podmiotom gospodarczym oraz jednostkom samorządowym. Reprezentujemy Mandantów zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w postępowaniach mediacyjnych i negocjacjach biznesowych.

 

Wykonując obsługę prawną w zakresie typowych zleceń, Kancelaria ceni też sprawy nietypowe i bezprecedensowe, wymagające doskonałej znajomości różnych dziedzin prawa
i kreatywnego rozwiązywania problemów prawnych. Dzięki współpracy z prawnikami praktykującymi w wielu dziedzinach prawa, wymagających wiedzy eksperckiej, Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną również Klientom o innowacyjnym profilu działalności
i szczególnych potrzebach w zakresie obsługi prawnej.

 

Niewątpliwe atuty Kancelarii to: specjalistyczna wiedza prawnicza, zaangażowanie w realizowane projekty, nowatorstwo stosowanych rozwiązań oraz bardzo dobra organizacja pracy. Pracownicy Kancelarii kierują się najwyższymi standardami etycznymi, profesjonalizmem oraz zasadą zapewnienia Mocodawcom pełnego komfortu w świadomym
i swobodnym realizowaniu zamierzonych celów.    

 

Kancelaria Adwokacka adw. Michała Madejek prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak również spółek osobowych i kapitałowych w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Nie obce również nam są formy działania podmiotów o charakterze NGO tj. fundacje oraz stowarzyszenia. Kancelaria zapewnia stałą obsługę podmiotów samorządowych.

 

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i podmiotów sektora publicznego zapewniamy wielostronne spojrzenie na powierzone nam sprawy. Obsługa prawna podmiotów biznesowych i samorządowych dotyczy także ich reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych, negocjacjach oraz mediacjach. W relacjach kierujemy się rudymentarnymi zasadami wyznaczanymi nam przez ustawy oraz zwyczaje stawiając jako priorytet poufność, lojalność, profesjonalizm oraz interes Mandanta.

 

W zakresie stałej współpracy świadczymy usługi w formach i na zasadach dostosowanych do charakterystyki Mocodawcy oraz jego indywidualnych potrzeb, szczegółowo określanych w umowie stałej obsługi prawnej. Proponujemy przy tym ryczałtową lub godzinową formę dla rozliczenia wynagradzania. Obok stałej współpracy, Kancelaria udziela jednorazowych konsultacji podmiotom, które ze względu na wagę sprawy chcą skorzystać
z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej.

 

W kontaktach z Mandantem zapewniamy pełną dyspozycyjność i stałą dostępność do świadczonych usług, w tym poprzez obecność profesjonalisty w siedzibie obsługiwanego podmiotu. Koszt świadczonych usług w 2022 roku wynosi 300,00 zł netto za 1 godzinę.

 

Będziemy dumni z możliwości powitania Państwa w gronie podmiotów z nami współpracujących.

DANE KONTAKTOWE

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące współpracy z Kancelarią Adwokacką Adwokata Michała Madejka – zapraszamy do nawiązania kontaktu.

FORMULARZ KONTAKTOWY